Inleiding

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIRST BASE Ground Screws Benelux B.V. (hierna te noemen: “FIRST BASE”) te Uden, exploiteert een professionele groothandelsonderneming die zich voornamelijk bezighoudt met verhandelen en leveren van schroeffunderingen en bijbehorende zaken. Alle werkzaamheden worden zowel in Nederland als in het buitenland uitgevoerd. Ten behoeve van al haar diensten en leveringen hanteert FIRST BASE de hierin neergelegde verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Leveringsvoorwaarden”). 

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte en genoemde begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, alsmede personeel van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. Opdrachtnemer: FIRST BASE of een aan haar gelieerde onderneming en/of rechtspersonen en door hun bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, als (mede) gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
 3. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 4. Overeenkomst: obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, inhoudende een wilsovereenstemming van Partijen, aangaande het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, alsmede de daarbij behorende levering van zaken en/of het verrichten van diensten ten behoeve van Opdrachtgever. 
 5. Levering: het in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van één of meer zaken en/of het uitvoeren en het opleveren van het tot stand gebrachte werk.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere (opvolgende) aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, ten aanzien van bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de levering van goederen en het verrichten van (montage)werkzaamheden in dat kader, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen gerekend vanaf de dag van verzending, tenzij anders op de aanbieding of offerte is vermeld.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, noch aan de daarin genoemde cijfers, berekeningen en/of prijzen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijze dient te begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 4. Zijn werkzaamheden voert Opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, ook niet indien Opdrachtgever daarnaar verwijst dan wel toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het verlengde daarvan wijst Opdrachtnemer eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden hierbij nadrukkelijk van de hand.
 5. Overeenkomsten tussen derden en werknemers van Opdrachtnemer, binden Opdrachtnemer niet, voor zover zij niet door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd dan wel onmiddellijk worden uitgevoerd. 
 6. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door Opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. De door Opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie is leidend.
 7. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts tussen Partijen bindend, indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, bijvoorbeeld in de aanbieding of de offerte of de overeenkomst, zijn genoteerd in Euro’s, en verder exclusief omzetbelasting, verhandelings-, transport-, verzendkosten of andere heffingen, tenzij door Opdrachtnemer anders is vermeld.

Artikel 4. Levering

 1. De in de overeenkomst genoemde periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of de genoemde termijnen en/of data voor (op)levering zijn indicatief. Opdrachtnemer heeft het recht het werk in gedeelten op te leveren. Afwerkwerkzaamheden kunnen na oplevering nog plaatsvinden. Ingebruikname van de goederen en/of het werk door Opdrachtgever voorafgaand aan de volledige oplevering is altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever en geldt met ingang vanaf dat moment als zijnde goedkeuring voor het opgeleverde (gedeelte van het) werk en de oplevering.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn opgenomen of overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij dient een redelijke termijn aan Opdrachtnemer te worden geboden om alsnog de overeenkomst op een deugdelijke wijze na te kunnen komen. 
 3. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertermijn door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de goederen ter zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Deze goederen worden als geleverd beschouwd en hiervoor gelden eveneens de voorwaarden van betaling. De levering kan naar keuze van Opdrachtnemer ineens of in gedeelten geschieden en de daarop betrekking hebbende facturen zijn door Opdrachtgever te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden.
 4. De wijze van levering wordt steeds schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan, zal de wijze van levering door Opdrachtnemer worden bepaald. 
 5. Wanneer er ten aanzien van het werk of het geleverde sprake is van fabrieksgarantie of garantie van een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde, dan gaat die garantie vóór de garantie van Opdrachtnemer, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Wijziging en/of aanvulling overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan of naar de wens van Opdrachtgever noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen Partijen daartoe in onderling overleg overgaan. Indien de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit noodzakelijkerwijze gevolgen hebben voor hetgeen Partijen oorspronkelijk overeengekomen zijn, daaronder begrepen een verhoging of verlaging van de aanneemsom. Opdrachtnemer zal zoveel als mogelijk hiervan een schriftelijke opgave doen. Een dergelijke wijziging kan een wijziging van de termijn en/of datum van (op)levering tot gevolg hebben. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel.
 2. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst is Opdrachtnemer bevoegd eerst dan daaraan uitvoering te geven, wanneer Opdrachtgever dienaangaande schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven.

Artikel 6. Informatieverplichting

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor het opstellen van een aanbieding en/of offerte en/of het uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Door het verstrekken van deze gegevens staat Opdrachtgever in voor de juistheid van deze gegevens.

Artikel 7. Onderzoeks- en klachtplicht

 1. De Opdrachtgever is verplicht terstond na oplevering van het werk en/of aflevering van bepaalde zaken en/of diensten door (of namens) Opdrachtnemer van het geleverde, dit te controleren op zichtbare gebreken en te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever dient eventuele klachten als gevolg van een controle zoals bedoeld in voornoemd artikel, per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na constatering van het gebrek aan Opdrachtnemer kenbaar te maken / te melden. Voor zover klachten betrekking hebben op geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden door derden, anders dan een door Opdrachtnemer ingeschakelde partij, worden deze niet in behandeling genomen. Wanneer klachten later dan binnen voornoemde termijn kenbaar worden gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, behalve wanneer het een beroep op garantie betreft en binnen de gestelde garantietermijn valt.
 3. Eventueel geconstateerde gebreken geven geen recht tot afkeuring van het geheel geleverde werk.
 4. De behandeling van een klacht is onverplicht en geldt nadrukkelijk niet als aanvaarding van schade, aansprakelijkheid of schuld. 
 5. Indien ingevolge lid 1 tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken en/of afgenomen diensten. Indien de Opdrachtgever eventueel gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer en op de wijze zoals door Opdrachtnemer aangegeven. 
 6. Wanneer een klacht van de Opdrachtgever gegrond wordt geacht, verplicht Opdrachtnemer zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel, naar keuze van Opdrachtnemer, tot restitutie van de aanneemsom middels creditering tot het bedrag van die (gedeeltelijke) prestatie. 

Artikel 8. Overmacht

 1. Van overmacht is sprake wanneer Opdrachtnemer wordt gehinderd bij en/of haar wordt bemoeilijkt of verzwaard om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen Partijen. 
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden of niet kon worden voorzien ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, ziekte, sabotage, pandemieën, gebrek aan personeel, vertraagde aanlevering of ongeschiktheid van goederen, tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, (energie)storing, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, (problematieken bij) vergunningsaanvragen, transportmoeilijkheden en problematieken bij een betrokken verhuurder.
 3. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschortingen van de verplichtingen van Opdrachtnemer voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Ingeval van overmacht is Opdrachtnemer in geen geval een vergoeding van schade en/of kosten aan Opdrachtgever verschuldigd of daarvoor aansprakelijk.

Artikel 9. Betaling & verrekening

 1. Uitgangspunt is dat betaling volledig vooruit dient te geschieden en dat levering niet eerder plaatsvindt dan nadat de volledige vooruitbetaling in goede orde door Opdrachtnemer is ontvangen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de levering op te schorten gedurende de periode dat alle facturen niet volledig zijn voldaan. 
 2. Bij uitzondering en mits expliciet afwijkend en schriftelijk overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na de factuur te geschieden. Deze betaaltermijn is een fatale termijn. Indien betaling in dat geval niet binnen 30 dagen na de factuurdatum dan wel de overeengekomen betalingstermijn heeft plaatsgevonden, verkeert Opdrachtgever in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan Opdrachtnemer verschuldigd gelijk aan 1% per kalendermaand, berekend over het bedrag van de factuur of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. 
 3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Zulks ongeacht of Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur of een andere vordering.
 4. Vanaf de dag dat Opdrachtgever ter zake van enige verplichting jegens Opdrachtnemer in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever eveneens en per direct opeisbaar. 
 5. Een vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is direct opeisbaar, wanneer laatstgenoemde (a.) in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren, dan wel (b.) daartoe een aanvraag wordt ingediend, (c.) een beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gevestigd of (d.) Opdrachtgever in geval van een natuurlijk persoon komt te overlijden.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd volledige vooruitbetaling te verlangen. Dit zal met name voorkomen ingeval Opdrachtgever Opdrachtnemer vraagt om bepaalde zaken op maat te laten maken. In dat geval zal pas met productie worden aangevangen, zodra de betaling in goede orde is ontvangen. Opdrachtnemer kan ook vooruitbetaling verlangen, ingeval bij Opdrachtnemer twijfel is ontstaan over de kredietwaardigheid en/of solvabiliteit van Opdrachtgever en ongeacht of Partijen andere betaaltermijnen zijn overeengekomen. 
 7. Opdrachtgever is niet bevoegd om aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met (beweerdelijk) verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting in de verhouding met Opdrachtnemer. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment dat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen richting Opdrachtnemer heeft voldaan.
 2. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft Opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is Opdrachtnemer gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Opdrachtgever of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen weghalen op kosten van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht hier kosteloos en onverwijld alle medewerking toe te verlenen, daaronder doch niet uitsluitend begrepen het verschaffen van informatie over en toegang tot alle (bedrijfs)terreinen, ruimtes en panden, alwaar de geleverde zaken zich bevinden. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is iedere aansprakelijkheid (steeds) beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de betreffende verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid (steeds) beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 10.000,00.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de schade aan het werk zelf en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door Opdrachtnemer geleverde zaken, noch is Opdrachtnemer aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten c.q. het verrichten van werkzaamheden ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door Opdrachtnemer verrichte diensten in het algemeen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

Artikel 12. Verjaring & verval

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Alle vorderingsrechten en daaraan verbonden bevoegdheden, daaronder doch niet uitsluitend begrepen rechtsacties en/of rechtsvorderingen, van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, ter zake van enige schadevergoeding en/of wegens enige tekortkoming, vervallen in ieder geval één jaar na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schadevergoeding of tekortkoming voortvloeit en waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is. 

Artikel 13. IE-rechten

 1. Voor zover de resultaten van de werkzaamheden en of het werk dan wel de geleverde zaken tot stand komen met gebruikmaking van aan Opdrachtnemer toekomende intellectuele eigendomsrechten, hoe ook genaamd, blijft Opdrachtnemer de rechthebbende. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever een exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur ten aanzien van de betreffende intellectuele eigendomsrechten met dien verstande dat Opdrachtgever het recht krijgt de materialen te gebruiken, doch niet om deze te verveelvoudigen en afgeleide werken te vervaardigen voor gebruik. 
 2. Indien Opdrachtnemer volgens de opdracht een specifiek, nieuw, ontwerp (concept, engineering) vervaardigt voor Opdrachtgever, rust het intellectuele eigendom van dit ontwerp na oplevering bij Opdrachtgever, echter onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen met betrekking tot dat ontwerp jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis, ideeën, ontwerpen, afbeeldingen ook voor andere projecten, werkzaamheden of doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Afbeeldingen, tekeningen, vermeldingen van maten en gewichten, lichtsterktediagrammen en andere niet nader genoemde gegevens e.d. welke in catalogi en folders voorkomen, of bij aanbieding of offertes gevoegd dan wel in een overeenkomst genoemd worden, geven een algemene voorstelling en zijn niet bindend. Deze documenten en/of gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen niet, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, geheel en/of gedeeltelijk worden overgenomen of ter kennis van derden worden gebracht.
 5. Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over intellectuele eigendomsrechten betreffende de resultaten van de Opdracht wordt er, behoudens tegenbewijs, van uitgegaan dat die rechten bij Opdrachtnemer berusten.

Artikel 14. Ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien: 
 1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 
 3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
 4. indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden verlangd dat Opdrachtnemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen; 
 5. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. 
 1. Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect ontstaan. 
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever in elk geval onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Indien Opdrachtnemer op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Opdrachtnemer niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever. 
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of anderszins vanuit Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en die kosten als zodanig worden begroot of worden begroot op een minimaalbedrag van 15% van de aanneemsom van de Overeenkomst, zulks naar keuze van Opdrachtnemer. 

Artikel 15. Overige

 1. Opdrachtnemer is bevoegd voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen derden in te schakelen en hen werkzaamheden te laten verrichten ter uitvoering van deze overeenkomst. Voor tekortkomingen van deze derden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Eventuele tekortkomingen van derden kunnen niet worden toegerekend aan Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer onherroepelijk om te allen tijde het (bedrijfs)pand en het bijbehorende terrein dan wel de locatie dan wel de onroerende zaak, waar de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden hebben plaatsgevonden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtgever en/of de geleverde zaken zijn geleverd, aangebracht of in zijn verwerkt, te betreden teneinde aldaar te inspecteren, een bouwkundige opname te doen in verband met de stand van het werk en/of eigendommen en eventueel geleverde zaken (die onder het eigendomsvoorbehoud vallen) terug te nemen.
 3. Ingeval Opdrachtgever de bepaling uit voornoemd art. 15.2 overtreedt, verbeurt hij door de enkele overtreding daarvan aan Opdrachtnemer een terstond, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst nodig is, opeisbare boete van EUR 20.000,00 voor iedere overtreding en EUR 2.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en tot een maximum van EUR 60.000,00, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever vergoeding te vorderen van schade, welke dit boete beding te boven gaat. 
 4. Bepalingen uit deze voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven nadien van kracht.
 5. Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zullen Partijen een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel als mogelijk beantwoordt aan de nietige of vernietigde bepaling.
 6. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken en/of schade van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 8. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16. Waarschuwing

 1. Ten overvloede wijst Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever erop dat voor zover Opdrachtgever zaken en/of producten van Opdrachtnemer met een elektrische of hydraulische machine verwerkt of  op een andere wijze in de grond verwerkt, het verplicht is om op grond van de wet, waaronder de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken dan wel de grondroerdersregeling dan wel wetten in navolging daarvan, Opdrachtgever een KLIC-melding dient aan te vragen bij de bevoegde instanties dan wel het kadaster. Samen met eventuele bouwtekeningen van het onroerend goed waarop leidingen en ondergrondse zaken staan vermeld. Van belang is dat Opdrachtgever eerst en voorafgaand aan de werkzaamheden een inzicht verkrijgt in ondergrondse zaken zoals bijvoorbeeld leidingwerk en andere infrastructurele voorzieningen in de ondergrond, om zodoende schade aan zaken en/of letsel aan personen te voorkomen.
 2. Aansprakelijkheid en/of een verplichting tot vergoeding van schade aan zaken en/of letsel aan personen door Opdrachtnemer is te allen tijde uitgesloten, voor zover Opdrachtgever geen KLIC-melding heeft gedaan en niet aantoonbaar eerst en voorafgaand aan de werkzaamheden inzicht in de grond en ondergrondse zaken heeft verkregen.

Artikel 17. Toepasselijk recht & geschillen

 1. Op alle door Opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten, alsmede andere rechtsverhoudingen tussen partijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch in Nederland, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage, mediation of bij wijze van bindend advies.

Contact

Postadres: Liessentstraat 9a, 5405 AH Uden
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 78743168
Telefoonnummer: +31 413 700 133
E-mailadres: info@firstbasegroundscrews.com